ENAJSTA AKADEMIJA  •  ACADEMIA STUDIORUM UNDECIMA  •  THE ELEVENTH ACADEMY
English
Zavod za izobraževanje, svetovanje in raziskovanje na podro�ju športa, znanosti in umetnosti


 ·» Predstavitev

      ·
Povzetek
      ·
Strokovni odbor
      ·
Vodstvo
      ·
Delovalna zasnova


 ·» Dogodki

      ·
Realizirano
      · Novo ·» Povezave

 ·» Kontakti

     
 

Realizirani projekti

(publikacije, konference, posveti, seminarji, predavanja...)


Šolska doktrina na sodobni preizkušnji
Demokracija in politična kultura
Spremenjena vloga šole v razmerah globalizacije
Izobraževanje po kopitu ali izobraževanje za samostojno razmišljanje
Globalno izobraževanje za trajnostni razvoj
Filozofija matematike: logika in teorija množic
Pedagoški navdih, kondicija in etika
Prilagoditvene zmogljivosti, stres in zdravje
Verstva in etika - izbrane prvine
Izraz telesa ob glasbi
Klasične glasbene prvine za neglasbenike
Disciplina za umetnost: primerjava evropskega in ameriškega pisanja za film
Svežina in ustvarjalnost v učenju in življenju
Mladi- alkohol - nasilje
Učinki globalizacije na regionalno podobo Slovenije
Poletni seminarji: splošna vadba, scenaristika, sabljanje, samovarovanje, ples
Mladi in globalizacija
Mladost, izgubljena v svetu neslutenih možnosti
Multikulturalizem kot polje drugačnosti, strpnosti in sodelovanja
Kdo mlade kaj vpraša
Mladi in literarno ustvarjalništvo: kdor zna, nima komu pisati - kdor ima komu, ne zna
Odnos do telesa
Fiziologija telesnih ravnovesij
Univerzalnost antične identitete duha in telesa
Razstavljeno telo: sodobna umetnost in reprezentacija telesa
Poenotenje duha in telesa pri ekstremnih obremenitvah
Družbeno telo in telesna družba: medkulturne perspektive
Odnos do telesa med modno muho in zgodovinsko nujnostjo
Amfiteater: tekma med pogani in kristjani
Aktualnost civilne družbe v procesih globalizacije
Borilni športi - odprta vprašanja in razvojne možnosti
Sodobna družbena protislovja in globalizacija
Aktualnost marksizma in globalizacija
Potrošništvo, razvade, nasilje
Globalizacija religije - religija globalizacije
Meje znanja
Nova globalna družbena gibanja - izziv za ponovno utemeljitev levice
Umetnost in globalizacija
Kaj nam pripovedujejo zgodovinarji
Ekološki učinki globalizacije
Načelo ravnotežja kot temeljni mehanizem trajnostnega razvoja
Etične dileme človekovega odnosa do življenskega okolja
Socialna patologija ali družbena deviantnost
Družbeno in kulturno zdravje
Družbena pogojenost delikvence in kriminala
Nečlovečnost in diskriminacija
Prostitucija in pornografija
Eksistenčna negotovost, nestrpnost in toleranca
Množično nasilje, vojna in terorizem
Civilno družbena vzgoja in mehanizmi odvisnosti
Nasilje - osebno doživljanje in družbeni učinki
Vloga in pomen mladinskih kulturnih centrov v sodobni družbi
Vloga in pomen športa ter umetnosti v sodobnem življenju mladih
Legalne okoliščine in ilegalno ozadje trgovine z belim blagom in mamili
Zdravstvo in zdravilstvo - sodobne dileme človekovega in družbenega zdravja
Izzivi sodobnega časa in športni način življenja
Javna uprava in politična oblast
Civilna družba, svetovalno delo in učinkovitost nevladnih organizacij
Šport v Ljubljani - od kod kam
Trajnostni razvoj športa in športni način življenja
Pogajalska metodologija med NVO in oblastjo
O problematiki drog
O primarni preventivi
Politika, stroka in civilna družba v odnosu do problematike drog
Ples kot dejavnik splošne kulture
Razvojne dileme sodobnega časa
Doživljanje časa in prostora
Čast in dobro ime
Biti brezdomec
Umetniške podobe sveta
Deformacije življenskega prostora
Stranpoti razvoja in napredka
Socialno zdravje, primarna preventiva in mediji v odnosu do problematike drog
Znanje, volja in uspešnost
Možnosti sodelovanja med starši in šolo
Ples in spolnost
Razmerje moči v medodnosih
Učenci med starši in učitelji
Bremena poslovne uspešnosti
Inovativni učinki odličnosti
Vprašanje družbenega reda
Družba kot nezadostni subjekt družbenega reda
Javno - zasebni red in mir
Migracijska samopodoba kot ogledalo družbenega reda
Socialna omrežja kot dejavnik družbene samodejnosti
Načelo volje
Homo dopingus
Olimpijsko gibanje ločeno od olimpijskih iger
Učitelj v primežu okoliščin in odgovornosti
Šola družbene odgovornosti
Vadba med delovnim časom
Ključna vprašanja športne doktrine
Šola med širšo družbo in sosesko
Statusna vprašanja slovenskega športa
Šport med politiko in ekonomijo
Vzgojni odnos
Dijaški dom kot prostor obdružinske socializacije
Stabilnost vzgojno-izobraževalnega procesa v času nestabilnosti
Vprašanje družbenega zdravja in mehanizmov zasvojenosti
Znanje – delo – vadba – zdravje
Gibalne kompetence in samopodoba mladostnikov
Problemska klasifikacija karierne usmeritve mladih športnikov
Problem prezgodne tekmovalne usmerjenosti

 

Seznam strokovnih sodelavcev


Strokovno sodelovanje poteka na podlagi avtorske avtonomije, kar pomeni, da sodelujoči niso zavezani nazorski strukturi in delovalni viziji Enajste Akademije.
Seznam je sestavljen po abecedi priimkov.

 

MARUŠIČ Andrej
MOMIROVIČ Konstantin
PETROVIČ Krešimir
SMODLAKA Vojin
STANIČ Janez
TRSTENJAK Anton


ANTIČ GABER Milica

BABŠEK Jana

BAH Borut

BERCE BRATKO Branka

BERGANT E. Igor

BERGANT Rakočevič Vesna

BERGER Matjaž

BLATNIK Stanko

BLAŽIČ Mileva Milena

BON Marta

BOŽIČ Branka

ČELIK Pavle

ČERNE Fedor

ČERNEZEL BRENCE Selma

DEBENJAK Božidar

DIJKHUIS Talje

DODIČ TURK Dragica

DOUPONA TOPIČ Mojca

ĐORĐEVIĆ Srđan

FIŠTRAVEC Andrej

FOJAN Dragica

GABRIJELČIČ BRENKUČ Mojca

GABROVEC Branko

GERJOLJ Stanko

GIACOMELLI Oto

GRAD Anton

GREBENC Vera

HLADNIK M. Mirjam

HOčEVAR Andreja

HORVAT Milena

HOSTA Milan

HREN Jože

HRIBAR Spomenka

IGLIČ Hajdeja

IHAN Alojz

JALUŠIČ Vlasta

JEGLIČ Borut

JOGAN Maca

JORGA Vladimir

JOŠT Bojan

JUHANT Janez

JUŽNIČ Stane

KAJFEŽ BOGATAJ Lučka

KANDUČ Zoran

KERSTIN PETRIČ Vesna

KLEMENC Andrej

KOCMUR Dare

KOLARIČ Zinka

KOLENC Janez

KOROŠEC Valerija

KOŠIR Manca

KOVAČ Bogomir

KOVAČ Marjeta

KOVAČIČ Gorazd

KOVAČIČ Jani

KREFT Lev

KREK Milan

KRPAČ Franc

KUNST Bojana

KURNIK Andrej

KVATERNIK JENKO Ines

LESKOVŠEK Vesna

LUKŠIČ Andrej

LUKŠIČ Igor

LUTHAR Oto

MACURA Dušan

MAKAROVIČ Jan

MAZZINI Miha

MEDVEŠ Zdenko

MEKINDA Blanka

MENCIN ČEPLAK Marjeta

MENCINGER Jože

MEŠKO Gorazd

MIHAJLOVIČ Slađana

MIKŠA Peter

MILEK Vesna

MILENKOVIČ Ljubiša

MOTALN Valter

MUSEK Janek

NICOVIČ Marko

OTTEY Marlene

PAPUGA Petar

PAVŠER Nada

PEČJAK Vid

PENKO Boštjan

PERENIČ Gorazd

PERŠAK Anton

PIKALO Jernej

PIRKOVIČ Ljubo

PIŠKUR KOSMAČ Dunja

PIŠOT Rado

POGAČNIK Marko

POŽARNIK Hubert

PREVC Petra

PRIBAC Igor

RAMŠAK Mojca

RAZPOTNIK Špela

RIZMAN Rudi

RUS MAKOVEC Maja

RUS Veljko

SIMONIČ Anton

STOEVER Heino

STOJADINOV Predrag

STREL Janko

STRES Anton

STROJNIK Vojko

SUKIČ Nataša

SVET Mateja

SVETE Tomaž

ŠALEHAR Meta

ŠKUFCA Andrej

ŠTRAJN Darko

ŠTRUMBELJ Boro

TELBAN Borut

TOTH H. Cvetka

TRAUTMANN Franz

TRŠKAN Marko

TURK Dušan

UMEK Peter

VENTURINI Katarina

VERBIČ Kristjan

VEROVNIK Zoran
VOGRINC Jože
VUK GODINA Vesna

ZAGORC Meta

ZAJC Katarina

ZAKRAJŠEK Srečko

ZORN Jelka

ZUPANČIČ M. Boštjan

ZUPANČIČ Magda

ŽABOT Vlado

 

 

   
 
     
 
Copyright © 2002 Enajsta Akademija. Vse pravice pridržane.